Etikos komisijos nariai:

 

Agnė Adomėnė

agne@artshot.lt

+37062088522

 

Justė Michailinaitė

j.michailinaite@gmail.com

+37067578746

 

Živilė Gallego

zivile.gallego@fralita.com

+370 643 30022

 

Seksualinio priekabiavimo prevencijos rekomendacijos

NPA valdyba, bendradarbiaudama su LKC, parengė ir teikia šias seksualinio priekabiavimo prevencijos rekomendacijas:

 

Pagrindinės priemonės seksualiniam priekabiavimui užkirsti:

 • sutartyse numatyti seksualinio priekabiavimo prevencijos nuostatas;
 • nusimatyti seksualinio priekabiavimo prevencijos gaires;
 • įtvirtinti visiems komandos nariams privalomas etikos normas;
 • vykdyti saugios darbo aplinkos politikos įgyvendinimo stebėseną arba deleguoti šias funkcijas kitam komandos nariui (nariams).

Prieš pradedant projektą ar gamybos proceso pradžioje:

 • nepriklausomai nuo kino produkcijos biudžeto dydžio, visiems kūrybinės komandos nariams ir visų gamybos sričių darbuotojams paaiškinti, koks yra priimtinas ir nepriimtinas elgesys kuriant kino produkciją;
 • aptarti darbo detales, pavyzdžiui, jei tam tikras projektas apima nuogybes ar improvizaciją, scenarijai turėtų būti iš anksto išnagrinėjami ir gaunamas dalyvių sutikimas, scenų filmavimas atliekamas jautrioje aplinkoje;
 • organizuoti seksualinio priekabiavimo prevencijos pokalbius ir (arba) skirti tam laiko komandos pasitarimų metu. Šiuose susitikimuose turėtų būti aptariami ne tik teisinės atsakomybės klausimai, bet formuojama ir pagarbos kultūra.

Pranešimų apie seksualinį priekabiavimą tvarka:

 • kiekviena komanda privalo turėti patvirtintą pranešimų apie galimai patirtą seksualinį priekabiavimą teikimo tvarką. Joje turėtų būti numatyti konkretūs jos realizavimo būdai (pvz., tam skirta dėžutė, specialus elektroninio pašto adresas ar kt.) ir nurodyti keli kontaktiniai asmenys, atstovaujantys skirtingus organizacinius lygius ir skirtingas geografines lokacijas (jeigu filmavimai vyksta skirtingose vietose). Siūloma skirti mažiausiai du asmenis, idealiu atveju skirtingos lyties atstovus, į kuriuos visi filmavimo komandos nariai galėtų kreiptis, jeigu patirtų seksualinį priekabiavimą ar matytų taip elgiantis su kitais;
 • pranešimai apie seksualinį priekabiavimą turi būti išklausomi dėmesingai ir empatiškai. Gavus tokią informaciją, kol bus atliktas tyrimas, reikia laikytis nuostatos, kad tai pranešęs asmuo sako tiesą, kartu turint omenyje, kad pats pranešimo faktas nenustato kaltės. Svarbu įsitikinti, kad pareiškėjas rimtai vertina situaciją ir nesusilauks keršto. Situaciją spręsti reikia kuo greičiau, galimai pasitelkiant trečiąsias šalis, ir užtikrinant kuo didesnį skaidrumą;
 • prodiuseriai turi įspėti apie draudimą daryti poveikį (keršyti) asmeniui, kuri(-s) praneša apie seksualinį priekabiavimą, ir imtis priemonių, kad tai neįvyktų. Pasiskundusio asmens persekiojimas yra neteisėtas ir kelia rimtą susirūpinimą asmenims, pranešusiems apie seksualinį priekabiavimą. Kiekvienas asmuo, pateikiantis skundą ar dalyvaujantis tyrime, turi būti apsaugotas nuo keršto. Skundą pateikusio asmens persekiojimas gali apimti (bet neapsiriboja) atleidimą iš darbo, darbo pareigų pakeitimą, perkėlimą, nepagrįstų drausminimo nuobaudų skyrimą ar pašalinimą iš pareigų ar kitokį vertimą jaustis nepatogiai ar nepageidaujamai darbo vietoje.

Kaip spręsti konkrečią situaciją:

 • nustatyti įvykių eigą, atvejį aptarus su abiem šalimis;
 • nustačius seksualinio priekabiavimo atvejį, aiškiai išsakyti nuomonę dėl netinkamo kūrybinės komandos nario elgesio;
 • neatidėliotinai imtis seksualinio priekabiavimo prevencijos gairėse numatytų veiksmų;
 • priminti komandos susitikimų metu apie tai, koks elgesys netoleruotinas komandos narių tarpe, įtraukiant konkrečią informaciją į kasdienes darbotvarkes (en. callsheet’us) (neminint konkrečių asmenų);
 • stebėti, ar yra įgyvendinami priimti sprendimai, ar elgesys kinta ir įvertinti, ar reikia tęsti pokalbį šia temta su abiem šalimis;
 • jei instrukcijos ar įsakymai neišsprendžia problemos, būtina imtis drausminių priemonių ir, pavyzdžiui, oficialiai, jeigu tam yra teisinis pagrindas, įspėti priekabiautoją apie galimą sutarties nutraukimą / atleidimą.

Filmo komandos memorandumas

Lietuviška versija: čia

Angliška versija: čia

2021 metais VšĮ „Naratyvas“ užsakymu prodiuseris Romas Zabarauskas ir advokatė Jovita Gabnienė parengė atnaujintas filmo komandos tarpusavio supratimo memorandumo versijas. Pirmasis memorandumas parengtas ir išbandytas ilgo metražo vaidybinio filmo „Advokatas“ aikštelėje (2019). Memorandumo kūrėjai kviečia visus norinčius pasinaudoti sukurtu pavyzdžiu, tačiau skatina perkurti ir kaskart atnaujinti šį susitarimą savaip, įvertinus savo pačių aplinkybes bei galimybes.

Kontaktai:
Romas Zabarauskas
romas@zabarauskas.lt

Advokatė Jovita Gabnienė
GABNYS.GABNIENĖ advokatų kontora
jovita.gabniene@gabnys.com
+37064041023