Nepriklausomų prodiuserių asociacija – tai fizinių asmenų savanoriška asociacija, veikianti Lietuvos Respublikoje nuo 1996 metų,  įsteigta  bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti. NPA vienija nepriklausomus kino ir televizijos filmų prodiuserius.

 Nepriklausomas filmų prodiuseris- tai Lietuvos Respublikos pilietis ar nuolat Lietuvoje gyvenantis užsienio fizinis asmuo, kuris organizuoja ir (arba) finansuoja filmo gamybą (pats arba prieš finansuojančias šalis prisiimdamas įsipareigojimus/pasirašydamas sutartis), yra sukūręs bent vieną filmą, kurio oficiali premjera yra įvykusi. Nepriklausomas kino ir televizijos filmų prodiuseris turi atitikti Europos konvencijos „Televizija be sienų“, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 89/552/EEB „Dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo“ ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/36/EB iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą  89/552/EEB pateiktus nepriklausomo kūrėjo kriterijus.

 TIKSLAI:

 • Vienyti nepriklausomus kino ir televizijos prodiuserius;
 • Bendromis pastangomis skatinti audiovizualinės produkcijos gamybą bei platinimą;
 • Aktyviai dalyvauti formuojant nacionalinę kino politiką;
 • Skatinti Lietuvos kino industrijos vystymąsi ir konkurencingumą;
 • Ginti laisvą audiovizualinę kūrybą;
 • Rūpintis kino paveldu.

UŽDAVINIAI:

 • Vienyti filmų prodiuserius bei atstovauti jų interesams;
 • Skatinti audiovizualinę gamybą;
 • Pristatyti Lietuvos kino pramonės potencialą kino festivaliuose bei mugėse;
 • Teikti informaciją apie Lietuvos kino industrijos dalyvvius, jų pasiekimus ir naujoves;
 • Gerinti darbo kultūrą, profesionalumą ir etiką;
 •  Populiarinti nacionalinį kiną Lietuvoje ir užsienyje;
 •  Prisidėti prie audiovizualinę veiklą reglamentuojančių įstatymų, teisės aktų, instrukcijų kūrimo bei tobulinimo;
 • Organizuoti, koordinuoti respublikines ir tarptautines konferencijas ir mokymus NPA aktualia tematika;
 •  Palaikyti glaudžius ryšius su kino gamintojais, transliuotojais  ir platintojais Lietuvoje  bei užsienyje.