Nepriklausomų prodiuserių asociacija – tai fizinių asmenų savanoriška asociacija, veikianti Lietuvos Respublikoje nuo 1996 metų,  įsteigta  bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti. NPA vienija nepriklausomus kino ir televizijos filmų prodiuserius.

Nepriklausomas filmų prodiuseris- tai Lietuvos Respublikos pilietis ar nuolat Lietuvoje gyvenantis užsienio fizinis asmuo, kuris organizuoja ir (arba) finansuoja filmo gamybą (pats arba prieš finansuojančias šalis prisiimdamas įsipareigojimus/pasirašydamas sutartis), yra sukūręs bent vieną filmą, kurio oficiali premjera yra įvykusi. Nepriklausomas kino ir televizijos filmų prodiuseris turi atitikti Europos konvencijos „Televizija be sienų“, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 89/552/EEB „Dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo“ ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/36/EB iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 89/552/EEB pateiktus nepriklausomo kūrėjo kriterijus.


 TIKSLAI:

 • Vienyti nepriklausomus filmų prodiuserius;
 • Bendromis pastangomis skatinti audiovizualinės produkcijos gamybą bei platinimą;
 • Aktyviai dalyvauti formuojant nacionalinę kino politiką;
 • Skatinti ir ginti laisvą audiovizualinių kūrinių kūrybą;
 • Rūpintis kino palikimu ir jo propagavimu.

UŽDAVINIAI:

 • Vienyti filmų prodiuserius bei atstovauti jų interesams;
 • Skatinti audiovizualinių kūrinių gamybą;
 • Prisidėti prie audiovizualinę veiklą reglamentuojančių įstatymų, teisės aktų, instrukcijų, metodinių nurodymų kūrimo bei tobulinimo;
 • Organizuoti, aktyviai prisidėti organizuojant, koordinuoti respublikines ir tarptautines konferencijas, seminarus NPA aktualia tematika;
 • Domėtis Lietuvos audiovizualinio sektoriaus būkle, kelti darbo kultūrą ir etiką;
 • Populiarinti nacionalinį kiną Lietuvoje ir užsienyje, rengiant Lietuvos kino kūrėjų retrospektyvas, skaitant viešas paskaitas, publikuojant straipsnius, leidžiant brošiūras, bukletus, plakatus ar kt;
 • Atstovauti NPA bei jos narių interesams;
 • Rengti ir įgyvendinti tikslines programas bei bendrus NPA narių projektus, siekiant įgyvendinti NPA įstatuose numatytus tikslus.

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA (NPA įstatų ištrauka):

„NPA nariu gali būti:

5.1. 18 metų sulaukęs veiksnus Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvoje, kuris organizuoja arba (ir) finansuoja filmo gamybą (pats arba prieš finansuojančias šalis prisiimdamas įsipareigojimus/pasirašydamas sutartis) ir yra sukūręs filmą, kurio trukmė ne trumpesnė nei 30 (trisdešimt) minučių (animacinio filmo atveju – 10 (dešimt) minučių), kuris buvo parodytas kino teatre, televizijoje ar kitokiu būdu viešai, atitinkantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (Valstybės žinios, 1996-07-26, Nr. 71-1706) pateiktą nepriklausomo kūrėjo apibrėžimą bei pareiškęs norą tapti NPA nariu ir pripažįstantis šiuos įstatus. NPA narių skaičius neribojamas;

5.2. NPA nariu tampa asmuo, kurio narystei pritaria NPA valdyba posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma; 

5.3. Asmuo, norintis tapti NPA nariu, pateikia prašymą NPA valdybai raštu. Kartu su prašymu tapti NPA nariu pateikiamos bent 2 (dviejų) NPA narių rekomendacijos. NPA valdybai prašymą patenkinus, naujasis narys turi sumokėti NPA visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Asmuo tampa NPA nariu tik po to, kai sumokamas šis mokestis. Stojamąjį mokestį už asmenį, pateikusį prašymą tapti NPA nariu, gali sumokėti trečiasis asmuo, nurodydamas asmens, už kurį yra sumokamas mokestis, duomenis; 

5.4. NPA valdybos atsisakymas priimti asmenį į NPA turi būti argumentuotas, apie tai informuojant prašymą pateikusį asmenį raštu (el. paštu).“

NPA VALDYBOS KONTAKTAI:

valdyba@filmproducers.lt